Gündogar prefabrik jaý önümçiligi (Şandong) Ltd.

Zawod göni arzanladyş ýokary hilli minimalizm Prefab jaýlary gurluşyk meýdançasy umumy ýaşaýyş jaýy

Gysga düşündiriş:

önüm-maglumat_01 önüm-maglumat_03 önüm-maglumat_04 önüm-maglumat_06 önüm-maglumat_07 önüm-maglumat_08

1. Konteýner gurmak üçin näçe işçi güýji we wagt gerek?
2 sagat + 4 işçi

2. Konteýner jaýyny gurmak üçin haýsy gurallar we enjamlar taýýarlamaly?
Traýler çyzygy, eli armatura, el burawy, altyburç otwýortka, rezin çekiç, peýdaly pyçak, deşik armatura, süýşmeýän ellikler, aýna ýelim
ýarag, lenta ölçegi, lukmançylyk gutusy, marker, aýak basgançagy, ruh derejesi.

3.Siziň iň çalt gurşun wagtyňyz näçe gün?
Bu mukdaryna baglydyr.Eger adaty ululyk bolsa, goýum wagtymyz adatça 7-15 gün soň bolýar

4. Reňkleri sazlap bilersiňizmi?
Reňkleriň özleşdirilmegini kabul edýäris.Gutularymyzyň yzygiderli reňki meşhur bolup, gowy garşylanýar
dünýädäki müşderiler.Şeýle hem, salgylanma üçin reňk kartoçkasynyň belgisini berip bilersiňiz.Haýsy reňki haladyňyz?

5. Töleg usulyňyz näme?
Töleg usulymyz, adatça TT (sim geçirmek), 50% goýum, galan 50% iberilmezden öň tölenýär.

6. Önümiňiz suw syzýarmy?
Gutujykdaky suwuň syzmagy meselesine sebäp bolýan hünärmenligiň ýoklugy we hiline jogapkärçiliksizlik sebäpli içerki öndürijiler gaty köp.Şu wagta çenli kompaniýamyz daşary ýurt sargytlarynda suw syzmak meselesini hiç wagt başdan geçirmedi.

7. Size esas gerekmi?
Suber azalmasa, düýbüni tutmagyň zerurlygy ýok.Dürli geologiki şertlere görä biziň
kompaniýa ýol görkezmelerini we tekliplerini berer.Bizden jaý satyn alsaňyz, size doly esas çyzgylaryny bereris we gurnamak üçin wideo görkezmelerimiz bolar.

8. Goşmaça üçek goşup bilerinmi?
Damlary goşup bolýar, saýlamak we salgylanmak üçin öň eden üçek örtükleriniň käbir suratlaryny size iberip bileris.Windeliň garşylygy talaplaryna, termiki izolýasiýa talaplaryna ýa-da estetiki talaplara esaslanyp üçek goşmak isleýärsiňizmi?

9. Konteýneriňiz nähili izolýasiýa edilýär?
Diwar panelleri 50mm gaýa ýüň / EPS / aýna ýüň sandwiç panellerinden ýasalýar we aşa sowuk howa bilen has oňat çydap bilýän 75mm we 100mm galyňlykda ýokarlandyrylyp bilner.

10. Pol izolýasiýa bilen örtülip bilermi?
Elbetde.

11. Hiliňi nädip kepillendirýärsiňiz?
Jogap: Önümçiligimiziň her ädimini hil gözegçileri barlaýar.Materiallaryň galyňlygyny ölçemek üçin ýerli kalipleri ulanarys.Şeýle hem, gaplamazdan ozal materiallaryň boýag ýüzüniň gowydygyny ýa-da geýilýän bölekleri we ätiýaçlyk materiallary bilelikde iberiljekdigini barlarys.Getirmezden ozal, müşderiler üçin tassyklamak üçin suratlar we wideolar hem alarys.


  • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
  • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
  • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň