Gündogar prefabrik jaý önümçiligi (Şandong) Ltd.

20 metrlik konteýner jaýy taýýarlanan göçme konteýner öýi prefab jaýy

Gysga düşündiriş:

önüm-maglumat_01önüm-maglumat_02

Haryt görnüşi
Tekiz paketli jaý
Çekişme derejesi
A synp (ýanmaýan gurluşyk materiallary)
Esasy gurluşyk
Galvanizli polat, Q235B polat
Gatyň göni ýüki
2.5KN / m2
Diwar
75 mm gaýa ýüň tagta
Dam örtügi
1.5KN / m2
Dam örtügi
Aýna ýüň izolýasiýa üçin rulon, ýeke
ýa-dagoşa üçekli üçek goşup bolýar
Programma ssenariisi
Myhmanhana, jaý, kiosk, dükan, ofis, garawul gutusy,
garawul, dükan, hajathana, ammar, ussahana, zawod
Ölçeg
L6058 * W2438 * H2896mm
Capacityük kuwwaty
40HQ 6 birlik ýükläp biler
Faceüzü
Poliester poroşok örtügi, galyňlygy≥
80μm (daşky gurşaw
goramak we hapalanmak erkin)
Gatly
≤4
Earther titremesine garşylyk
8-nji synp
Ömr
20 ýyldan gowrak

önüm-maglumat_06

önüm-maglumat_08 önüm-maglumat_10 önüm-maglumat_12 önüm-maglumat_14 önüm-maglumat_16 önüm-maglumat_17 önüm-maglumat_19 önüm-maglumat_21 önüm-maglumat_22 önüm-maglumat_24 önüm-maglumat_26 önüm-maglumat_28 önüm-maglumat_30 önüm-maglumat_32 önüm-maglumat_34 önüm-maglumat_36 önüm-maglumat_38

 

1. Konteýner gurmak üçin näçe işçi güýji we wagt gerek?
2 sagat + 4 işçi

2. Konteýner jaýyny gurmak üçin haýsy gurallar we enjamlar taýýarlamaly?
Traýler çyzygy, eli armatura, el burawy, altyburç otwýortka, rezin çekiç, peýdaly pyçak, deşik armatura, süýşmeýän ellikler, aýna ýelim
ýarag, lenta ölçegi, lukmançylyk gutusy, marker, aýak basgançagy, ruh derejesi.

3.Siziň iň çalt gurşun wagtyňyz näçe gün?
Bu mukdaryna baglydyr.Eger adaty ululyk bolsa, goýum wagtymyz adatça 7-15 gün soň bolýar

4. Reňkleri sazlap bilersiňizmi?
Reňkleriň özleşdirilmegini kabul edýäris.Gutularymyzyň yzygiderli reňki meşhur bolup, gowy garşylanýar
dünýädäki müşderiler.Şeýle hem, salgylanma üçin reňk kartoçkasynyň belgisini berip bilersiňiz.Haýsy reňki haladyňyz?

5. Töleg usulyňyz näme?
Töleg usulymyz, adatça TT (sim geçirmek), 50% goýum, galan 50% iberilmezden öň tölenýär.

6. Önümiňiz suw syzýarmy?
Gutujykdaky suwuň syzmagy meselesine sebäp bolýan hünärmenligiň ýoklugy we hiline jogapkärçiliksizlik sebäpli içerki öndürijiler gaty köp.Şu wagta çenli kompaniýamyz daşary ýurt sargytlarynda suw syzmak meselesini hiç wagt başdan geçirmedi.

7. Size esas gerekmi?
Suber azalmasa, düýbüni tutmagyň zerurlygy ýok.Dürli geologiki şertlere görä biziň
kompaniýa ýol görkezmelerini we tekliplerini berer.Bizden jaý satyn alsaňyz, size doly esas çyzgylaryny bereris we gurnamak üçin wideo görkezmelerimiz bolar.

8. Goşmaça üçek goşup bilerinmi?
Damlary goşup bolýar, saýlamak we salgylanmak üçin öň eden üçek örtükleriniň käbir suratlaryny size iberip bileris.Windeliň garşylygy talaplaryna, termiki izolýasiýa talaplaryna ýa-da estetiki talaplara esaslanyp üçek goşmak isleýärsiňizmi?

9. Konteýneriňiz nähili izolýasiýa edilýär?
Diwar panelleri 50mm gaýa ýüň / EPS / aýna ýüň sandwiç panellerinden ýasalýar we aşa sowuk howa bilen has oňat çydap bilýän 75mm we 100mm galyňlykda ýokarlandyrylyp bilner.

10. Pol izolýasiýa bilen örtülip bilermi?
Elbetde.

11. Hiliňi nädip kepillendirýärsiňiz?
Jogap: Önümçiligimiziň her ädimini hil gözegçileri barlaýar.Materiallaryň galyňlygyny ölçemek üçin ýerli kalipleri ulanarys.Şeýle hem, gaplamazdan ozal materiallaryň boýag ýüzüniň gowydygyny ýa-da geýilýän bölekleri we ätiýaçlyk materiallary bilelikde iberiljekdigini barlarys.Getirmezden ozal, müşderiler üçin tassyklamak üçin suratlar we wideolar hem alarys.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Kepillik:1 ýyl
 • Satuwdan soňky hyzmat:Onlaýn tehniki goldaw
 • Arza:Kwartira, kwartira
 • Gelip çykan ýeri ::Şandong, Hytaý
 • Ulany:Jaý
 • Haryt görnüşi ::Tekiz paket konteýner
 • Dizaýn stili ::Häzirki zaman
 • Reňk ::Ak
 • Ölçegi:6055 * 2438 * 2895mm
 • Gapy:polat gapy
 • Penjire:Plastmassa polat süýşýän howpsuzlyk penjiresi
 • Gat ::Süýüm tagtasy + plastmassa pol
 • Diwar:75mm Sandwiç paneli
 • Dam:Sandwiç paneli + bezeg üçegi
 • MOQ:1 Set
 • Ulag we ýük ::1- 6 birlik / 40HC
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň