Gündogar prefabrik jaý önümçiligi (Şandong) Ltd.

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

img hakda

Gündogar prefabrik jaý önümçiligi (Şandong) Ltd., konteýner jaýlary, sendwiç prefab jaýlary, ussahanalar, ammarlar we polat gurluşyk binalary ýaly wagtlaýyn gurluşyk pudaklarynda ýöriteleşen önümçilik we eksporta gönükdirilen önümçilik satyjysydyr.

Kompaniýa, Hytaýyň wagtlaýyn gurluşyk senagaty bazasy bolan Şandong welaýatynyň Weifang şäherinde ýerleşýär. Kompaniýanyň esaslandyryjy topary diňe bir wagtlaýyn gurluşyk pudagy hünärmenlerini däl, eýsem 10 ýyldan gowrak tehniki hünärmenleri, şeýle hem öňdebaryjy pikir we perspektiwany öz içine alýar. internet pudagy.

önümçilik ussahanasy 20,000 inedördül metrden gowrak, 4 sany professional konteýner çarçuwaly önümçilik liniýasy, 2 sany elektrostatik pürküji önümçilik liniýasy, 2 sany birleşdirilen diwar önümçilik liniýasy bar, şol bir wagtyň özünde dürli materiallary, jaýyň dürli reňklerini öndürip biler;Kompaniýada 3 hünärmen gözleg işgäri, 4 hünärmen dizaýner bar, ýörite maksatly, jaýyň dürli gurluşyny we önümçiligini düzüp biler;Kompaniýa, müşderilere önümleriň we taslamalaryň umumy çözgüdi bilen üpjün etmekde ýöriteleşen 10 ýyldan gowrak eksport tejribesine eýedir.

takmynan 01

Toparymyz

Kompaniýada 12 adamdan ybarat söwda topary bar, şol sanda 3 ýyldan gowrak işgär 8;10 sany gurnama işgäriniň ýerinde görkezme almak üçin daşary ýurda gidip bileris, gurnama ýolbaşçy işgärleriniň 5-den gowrak ýerdäki iş tejribesi bar, halkara iri gurluşyk taslamalaryna hünärli, netijeli hyzmat etmek we ýaşaýyş jaý taslamalary tejribesi we güýji.

Biziň markamyz

Kompaniýanyň öz “E -housing” markasy bar.Bäş önüm milli patent aldy we alyjylar üçin OEM ýa-da ODM hyzmatlaryny berip biler.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň önümleri CE şahadatnamasyny we SGS üpjün edijisini we önüm şahadatnamasyny aldy.Kompaniýanyň ýaşaýyş jaý önümleri Amerika, Okeaniýa, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa we Afrika ýaly 20-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.Alyjylar tarapyndan giňden wasp edilýär.

Kompaniýanyň medeniýeti

Wezipe

Bütin dünýäde wagtlaýyn gurluşyk pudagy üçin deslapky ýaşaýyş jaý işini aňsatlaşdyrmak.

Görüş

Wagtlaýyn gurluşyk we polat gurluşyk pudagynyň iň ökde üpjün edijisi we hyzmat üpjünçisi bolmak.

Korporatiw medeniýet

Höwesjeň

Hünärmen

Netijeli

Altruistic

Iş filosofiýasy

Bütewilik

Hil

Jogapkärçilik

Win-Win

Gündogar ýaşaýyş jaý kompaniýasynyň ähli işgärleri dünýäniň dürli künjeginden gelen her bir müşderini we dostuny mähirli we hünär hyzmatlary bilen garşylaýarlar.