Gündogar prefabrik jaý önümçiligi (Şandong) Ltd.

Lomaý bahasy Hytaý göçme ýaşaýyş konteýner öýi ykjam bar

Her önüm redaktorlar tarapyndan özbaşdak saýlanýar.Nýu-Yorkork şäheri, baglanyşyklarymyz arkaly satyn alýan zatlaryňyzdan komissiýa gazanyp biler.
Bu hekaýa ilki Nýu-Yorkork Magazineurnalyna girmezden ozal Curbed tarapyndan neşir edildi.2020-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli neşir edilen ähli hekaýalary arhiw.curbed.com sahypasyndaky Kurbed arhiwine girip okap bilersiňiz.
Ippingük daşaýan gaplar şäher fermalaryndan başlap, ýeke-täk kurortlara we ähli maksatly howuzlara çenli ulanyldy.Dünýädäki gämi duralgalarynda tapylan müňlerçe galyndy konteýnerlerden ýasalan jaýlar adaty gurluşyk materiallaryna ekologiýa taýdan arassa alternatiwa bolup biler.
Ippingük daşaýan konteýnerleri goldaýanlar, çydamlylygyna we käbir ýagdaýlarda göterijiligine baha berýärler, hatda hereket edýän konteýnerler köp wagt talap edýär we gymmat düşýär.Ol ýerde DIY meýilnamalary köp bolsa-da, peýdaly polat gutyny amatly ýaşaýyş jaýyna öwürmek üçin wagt tapmak kyn.
Bagtymyza, konteýner jaýlaryny satýan birnäçe kompaniýa bar - olaryň biri Amazonda-da bar - 10 hepdäniň içinde eltip we ýygnap bolýar.Konteýnerler adatça iki ululykda bolýar: 20 fut 8 fut ýa-da 40 fut 8 fut.Ikisiniň kiçisi takmynan 160 inedördül metr ýaşaýyş meýdanyna gabat gelýär, ýöne has uly konteýner size 320 inedördül metr ýer berýär.Bu iň kiçi jaý, şonuň üçin käbir öndürijiler has uly jaý gurmak üçin gaplary birleşdirýärler.
Haýsynyň siziň üçin iň amatlydygyny kesgitlemäge kömek etmek üçin, şu wagt sargyt edip boljak bäş sany konteýner jaýy bar.
Esasy aýratynlygy: Alternatiw ýaşaýyş ýerleri, konteýnerlerden başlap, müşderilere boýag reňkinden tä ahyryna çenli hemme zady saýlamaga mümkinçilik berýän ýörite jaýlary gurýar.Amatly şertlerde kondisioner / ýyladyş, bir-biriniň üstünden düşýän diwarlar, ammar gapylary we Merfi ölçegli şa aýal düşegi goşmak mümkinçiligi bar.[Köp maglumat]
Bahasy: Web sahypasyna görä, "gonomobonyň bahasy köp faktorlara, şol sanda ýerleşişine, iş gerimine we sahypanyň jikme-jikliklerine baglydyr."
Esasy aýratynlyklary: Alberta şäherinde ýerleşýän Honomobo ýük daşaýan konteýnerlerden birnäçe dürli öý gurýar.HO # bilelikde ýatylýan üç sany konteýner ulanyp, ýatylýan otag, ada bilen aşhana we ýagtylygy ýokarlandyrmak üçin 21 metrlik penjire döretdi.
“Honomobo” -nyň iň uly ýük daşaýan konteýner öýi, 1,530 inedördül metrlik üç otagly, iki otagly bina.“Honomobo” jaýlarynyň hemmesi ýerli gurluşyk kodlaryna laýyklykda gurulýar we adatça berk binýatlarda gurulýar.[Köp maglumat]
Esasy aýratynlyklary: Pasadenada ýerleşýän Kubed Living gaýtadan işlenen ýük daşaýan gaplardan ýasalan alty dürli modeli hödürleýär.Iň kiçi studiýa 20 metrlik ýük daşaýan konteýner ulanýar, iň uly studiýa bolsa sekiz sany konteýner ulanýan bäş otagly görnüşi ulanýar.
Kubed 160 diýlip atlandyrylýan has kiçi enjamda gap-gaç ýuwýan we mikrotolkunly aşhana, ýokarky we aşaky şkaflar, peç, peç, holodilnik we hatda ammar bar.Beýleki amatlyklar şemalladyş we ýyladyş, eşik we saklamak üçin bäş aýakly şkaf we aýna duş gapylary bolan hammamlary öz içine alýar.[Köp maglumat]
AEYRATYN HYZMATLAR: 40 metrlik ýük daşaýan konteýnerden ýasalan bu öý, “Custom Container Living” -iň bu öýi rahat we gaty giň iki otagly beýik jaý döretmek üçin aýlaw siding we reňklenen sosna ulandy.Öý bäş metrlik hammam / duş, ýuwujy / guradyjy komb we doly ölçegli gap-gaç ýuwýan maşyn bilen standart gelýär, boşlugyň üçden bir bölegi ajaýyp örtükli eýwana ýazylýar.[Köp maglumat]
Esasy aýratynlyklary: Hýustonda ýerleşýän “Backcountry Containers” 20 metrlik ýük daşaýan konteýnerde üç adama niýetlenen “Rustic Retreat” atly bu modeli goşmak bilen birnäçe dürli konteýner jaý gurýar.Şeýle hem aşhana, doly hammam, uly süýşýän aýna gapy we kompaniýanyň gol üçegi bar.[Köp maglumat]
Her önüm redaktorlar tarapyndan özbaşdak saýlanýar.Nýu-Yorkork şäheri, baglanyşyklarymyz arkaly satyn alýan zatlaryňyzdan komissiýa gazanyp biler.
Bu e-poçta salgysy, Nýu-Yorkorkdaky ähli saýtlara girmek üçin ulanylar.E-poçtaňyzy ibermek bilen, şertlerimize we gizlinlik ýörelgelerimize razy bolýarsyňyz we bizden e-poçta iberýärsiňiz.
Hasabyňyzyň bir bölegi hökmünde Nýu-Yorkorkdan wagtal-wagtal täzelenmeleri we teklipleri alarsyňyz, islän wagtyňyz ret edip bilersiňiz.
Bu e-poçta salgysy, Nýu-Yorkorkdaky ähli saýtlara girmek üçin ulanylar.E-poçtaňyzy ibermek bilen, şertlerimize we gizlinlik ýörelgelerimize razy bolýarsyňyz we bizden e-poçta iberýärsiňiz.
Hasabyňyzyň bir bölegi hökmünde Nýu-Yorkorkdan wagtal-wagtal täzelenmeleri we teklipleri alarsyňyz, islän wagtyňyz ret edip bilersiňiz.
Bu e-poçta salgysy, Nýu-Yorkorkdaky ähli saýtlara girmek üçin ulanylar.E-poçtaňyzy ibermek bilen, şertlerimize we gizlinlik ýörelgelerimize razy bolýarsyňyz we bizden e-poçta iberýärsiňiz.
Hasabyňyzyň bir bölegi hökmünde Nýu-Yorkorkdan wagtal-wagtal täzelenmeleri we teklipleri alarsyňyz, islän wagtyňyz ret edip bilersiňiz.
Bu e-poçta salgysy, Nýu-Yorkorkdaky ähli saýtlara girmek üçin ulanylar.E-poçtaňyzy ibermek bilen, şertlerimize we gizlinlik ýörelgelerimize razy bolýarsyňyz we bizden e-poçta iberýärsiňiz.
Hasabyňyzyň bir bölegi hökmünde Nýu-Yorkorkdan wagtal-wagtal täzelenmeleri we teklipleri alarsyňyz, islän wagtyňyz ret edip bilersiňiz.


Iş wagty: 15-2023-nji fewral