Gündogar prefabrik jaý önümçiligi (Şandong) Ltd.

Bharat Jodo atatrada kerwen interýerleri hökmünde ulanylýan konteýner jaýlaryň köne şekilleri.

Lýuks ýatylýan otagyň giňden ýaýradylan suraty, 2022-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda başlaýan Bharat Jodo atatra döwründe Rahul Gandiniň we beýleki Kongres liderleriniň bolýan kerweniň içindedigini görkezýär. Geliň, ýazgydaky talaplary barlap göreliň.
Talap: Bharat Jodo atatra döwründe Rahul Gandini we beýleki ýolbaşçylary alyp barýan kerweniň içki görnüşi.
Fakt: postdaky surat Täze Zelandiýanyň prefab öý kompaniýasy tarapyndan 2009-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda Flickr-a ýüklendi.Şeýle hem, Bharat Jodo atatrada ulanylýan gapyň içi, ýazgyda ýerleşdirilen surata gabat gelenok.Şonuň üçin bu ýazgydaky söz nädogry
Wirus şekili boýunça ters gözleg geçirdik we 2009-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda Täze Zelandiýanyň prefab öý öndürijisi “One cool Habitation” şol suratyň has ýokary ölçegli wersiýasyny Flickr-a ýükledi.
Iki şekili deňeşdirip, olaryň birmeňzeşdigi barada netije çykaryp bileris.Şol bir ýatylýan otagyň suratyny başga tarapdan görmek bolýar.Surat metadata hem şol bir maglumatlary görkezýär.
Soňky gözlegler, Rahul Gandi we Kongresiň beýleki ýolbaşçylary tarapyndan ulanylýan gaplary görkezýän habar beriş serişdelerine sebäp boldy.“India Today” gazetine beren interwýusynda Jemgyýet palatasynyň agzasy we Kongres partiýasynyň lideri Jaýram Rameş: “Öz gözüňiz bilen görýärsiňiz, bu diňe kiçijik gap.60 gap bar we ol takmynan 230 adama niýetlenip bilner.Rahul Gandi konteýner bir krowat gapdyr.Konteýnerim we Digwijaý Singhiň gapy 2 ýatakly gap.Şeýle hem 4 krowatly gaplar we 12 orunlyk gaplar bar.Bular Hytaýda öndürilen gaplar däl.Bular minimalistik we amaly gaplar.Mumbaydaky bir kompaniýadan kärendesine alýarys. "
Bharat Jodo atatra: Kongresiň ýolbaşçylary indiki 150 günüň dowamynda konteýnerlerde geçirerler.Kongresiň başlygy @Jairam_Ramesh “Bharat Yatri” uklaýan konteýnerini görkezýär.#Congress #RahulGandhi #ReporterDiary (@ mausamii2u) pic.twitter.com/qfjfxVVxtm
Kongres partiýasynyň resmi media platformasy INC TW hem köp oturgyçly gapyň içini görkezýän wideo ýazdy.Bu ýerde Rahul Gandiniň gapynyň içini görüp bilersiňiz.Jairam Rameşiň konteýneriniň içki görnüşini görkezýän News24 hasabaty, şu ýere basyň
ExclusiveLive: üstünde ýük konteýnerleri, içindäki adaty düşekler bar, her gapda 8 adam bar we takmynan 12 adam gijäni geçirýär.pic.twitter.com/A04bNN0GH7
FAKTLY Hindistanda meşhur maglumatlar we jemgyýetçilik maglumat ismurnalistik portallaryndan biridir.FAKTLY-daky her bir täzelik, köpçülige elýeterli ýa-da bilmek hukugy (RTI) ýaly gurallary ulanyp ýygnan / ýygnalan / ýygnan / ýygnan / ýygnan / resmi çeşmelerden alnan maglumatlar bilen goldanýar.


Iş wagty: Fewral-16-2023