Gündogar prefabrik jaý önümçiligi (Şandong) Ltd.

Donald Trump Jr dünýädäki garyplara gaçybatalga bermek barada nädip wada berdi we şowsuz boldy

Ol we hyzmatdaşy ösýän ýurtlarda garyplar üçin “millionlarça öý” gurmak niýeti bar.Hiç haçan ýekeje obýekt gurmadylar, maýadarlary kyn ýagdaýa saldylar we tölemegiň ýerine kreditorlary suda berdiler.
Trump maşgalasy ynsanperwerlik tagallalary bilen känbir tanalmaýar, ýöne bir salymdan Donald Trump Jr.2010-njy ýylda Trump Jr we onuň işewür hyzmatdaşlary dünýäniň iň garyp maşgalalary üçin millionlarça arzan bahaly prefabrik jaýlary gurmak we olary dünýäniň ýurtlaryna ibermek üçin garaşylmadyk wada berdiler.Kompaniýa, şeýle hem, jaýlary kuwwatlandyrmak üçin gudratly ýaly görünýän çözgüdi hödürledi: ýaşaýyş jaý toplumlaryndan başga-da, üçeklere birikdirilip bilinjek kiçi energiýa öndürýän ýel turbinalaryny hem paýlar.
Ondan soň bolup geçen waka, geçen ýylyň sentýabr aýynda Täze Respublika we Type Investigations tarapyndan ilkinji gezek öwrenilen mowzuk Don Jr-iň nähili işleýändigi barada düşünje berýär.“Big Lie” mähellesiniň gahrymanyna öwrülen öňki prezident Trump-nyň uly çagasy hakda has köp bilmek isledik.Şol makalada Donda bolup geçen zatlary görkezdik.Junior we onuň hyzmatdaşlary öňki deňiz keselhanasyny täzelemegi we Trumpyň bäş ýyldyzly myhmanhanalarynyň birini Günorta Karolinanyň Demirgazyk Çarleston şäherine göçürmegi wada berdiler.Olar hassahanadan çykdylar.Myhmanhana hiç wagt gurulmady.Bölüm salgyt töleýjilere azyndan 33 million dollar sarp etdi we Junior we onuň egindeşleri girdeji gazandy.Mis simleriň ýaýramagynyň şaýady bolan elektrikçi, näsazlygyň käwagt “hakyky durmuş soprano epizodyna” meňzeýändigini aýtdy.
Donöne Don Jr we onuň egindeşleri Demirgazyk Çarlstona ilkinji nobatda öý gurluşyk işini başlamak üçin geldiler.
Derňewimiz arkaly ýaňy-ýakynda gazanylan kompaniýanyň iş meýilnamalarynda Donald Trump Jr-nyň suratlary we ýüzlerçe müň öýüň guruljakdygyny we milliardlarça girdeji gazanjakdygyny görkezýän maliýe çaklamalary bar.Aslynda, kompaniýanyň guran birnäçe emlägi, şol sanda Demirgazyk Çarleston şäheriniň häkimi, esasy kompaniýa hemaýatkäri we kompaniýanyň daşary ýurtlara iberen birnäçe esbaplary bar.
Bu işde maýa goýujylary burçladylar we bergilerini tölemegiň ýerine kreditorlary suda berdiler.Kompaniýa ýel turbinalary barada şübheli wadalar berdi, salgyt deklarasiýalarynda uly ýitgiler çekdi, ýüzlerçe müň dollar tölemedi we kiçi hukuk firmasyna zeper ýetirdi we kompaniýa üçin işçiler bermekden ýüz öwürdi.
Galyberse-de, bir ýanýan müşderiniň aýdyşy ýaly, Don Jr., bellik etmek isleýän milliarderiň hoşniýetli oglundan has köp “üç kartaly Monte” satyjysydy.
Göz öňüne getiren pes girdejili ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin Don Jr we onuň esasy hyzmatdaşy, köpden bäri dosty Jeremi Blekbern bölek öndürip bilýän zawod gerekdi.Ony Günorta Karolinada tapdylar.158,000 inedördül metrlik desga öň panelleri örtmek üçin ulanylypdy we Awstriýanyň EVG kompaniýasynyň önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.
Firmanyň üçünji hyzmatdaşy, Waşington ştatynyň daýhan Li Eikmeýer bir million dollar töweregi maýa goýdy we soňra kazyýet resminamalarynda kimdir biriniň meýilnamasyny baýlygyny ogurlamak üçin ulanandygyny öňe sürdi.
Kompaniýanyň batyrgaý missiýasy halkara işgärleri we Wall Street weteranlary ýaly köp sanly adamyň ünsüni özüne çekdi.2010-njy ýylda Trump Jr bilen gysga wagtlyk işleşen Zambiýada ýaşaýan Amerikaly daşary ýurtly kiçijik myhmanhana gurluşykçysy Kristofer Jannow: "Her kimiň pikiri bolup biler" -diýdi. "Bu ýigitleri tapawutlandyrýan zat enjam.Bu gaty ygtybarly we abraýly. ”EVG enjamlary simli çarçuwalaryň arasynda köpük ýadrosy bolan 3D panelleri çyzýar.Gurmak tamamlanandan soň, gatylaşmaga mümkinçilik berýän panellere beton atylýar.Bu tehnologiýa onlarça ýyl bäri dowam edip gelýär we dag-magdan desgalaryndan başlap, awtoulag ýolundaky ses päsgelçiliklerine çenli ähli zatlarda amaly tapdy.Soňky ýyllarda ýangyna çydamly 3D panelleriň gurluşygy ýaşaýyş gurluşyk bazarynyň kiçi, ýöne ösýän bölegine öwrüldi.
Nannow, 2010-njy ýylda täze Titan Atlas Önümçilik kompaniýasy üçin Zambiýada ýerli ABŞ hyzmatdaşyny gözläp, Trump diňinde Don Jr bilen tanyşandygyny aýtdy.Jannow ilki bilen haýran galdy.Don maňa "gaty özüne çekiji" diýip aýtdy.Junior, Trump diňiniň ofisinden ajaýyp görnüşi görkezendigini ýadyna salýar.“Don:“ Kakam bu ajaýyp binalary we bu ajaýyp binalary gurdy.Men munuň bilen bäsleşip bilemok.Iöne edip biljek zadym, dünýädäki garyplar üçin millionlarça jaý gurmak "-diýdi.
Nannunyň ýatlamalary, Trump guramasynyň öňki abatlaýjysy, habarçy Maýkl Koeniň ýatlamalaryna gabat gelýär, soň bolsa Don Jr-a “Titan Atlas” -yň önümçiligi bilen baglanyşykly kanuny meseleler boýunça kömek berdi."Näme üçin bu iş bilen meşgullandygyny bilýärsiňizmi?"Kohen söhbetdeşlikde aýtdy.“Sebäbi özi bolmak isleýär.Kakasynyň goragynda bolmak we bütin ömrüne gözegçilik etmek islemeýär.Özem pul gazanmak isleýär.Özem pul gazanmak isleýär.Umytsyz adamlar samsyk zatlar edýärler. ”
2010-njy ýylda şowsuzlyga uçran deňiz hassahanasynyň bilelikdäki kärhanasynyň hyzmatdaşy Trump Jr. we Blackburn bu desgany ýaňy satyn aldy.2010-njy ýylda är-aýal Çarlstonly telekeçi Franz Maýerden 4 million dollara binalar we enjamlar, şeýle hem 10 gektardan gowrak ýer satyn aldy.Maýer 1 million dollar peşgeş berdi.Maýer bankda işlemegiň ýerine, 10 ýyl üçin aýda 10 000 dollar töweregi töleg meýilnamasyna razy boldy.Emma iki tölegden soň, kazyýet resminamalaryna laýyklykda çek saklandy.
Maýer Çarlestonda suda berdi we kazyýetde ýeňiş gazandy.Trumpöne Trump guramasynyň aklawçysy Alan Garten, Nýu-Yorkork ştatynda “Titan Atlas Manufacturing” -yň adyndan Maýeriň panel enjamlary bilen baglanyşykly patent meselelerini dogry açmaýandygyny öňe sürdi.Günorta Karolinanyň kazy, Maýeriň Nýu-Yorkork meselesinde karar kabul edilýänçä alyp bilmejekdigini aýtdy.CNN bu işe gatnaşygy barada Garten bilen habarlaşdy we Donald Trump Jr.-a sorag berdi, ýöne jogap tapmady.
Hatda ýagdaý dartgynlaşansoň, Maýer Trump Jr-den kakasyna doglan gününi arzuw etdi.Maýer, e-poçta iberip, tapawutlaryny çözmeklerini haýyş edip, Trump Jr. bilen zatlary çözmäge synanyşdy.Maýer "Bularyň hemmesi mundan beýläk yza süýşürmegi we kanuny çykdajylary aňladýar" -diýdi.Trump Jr. jogap berdi: “Maslahatyňyza ynanmaly we biz ynanarys.Talaplar [patent meselesi boýunça] emlägiň bahasynyň we kemçilikleriniň öwezini dolýar. ”Başga bir söz bilen aýdanyňda, çuň jübimize gabat gelmeýärsiň.Newakynda Nýu-Yorkorkda boljak iş Meýeri köp çeşmeleriň bize bermeli zatlardan has azdygyny aýdýan bir ylalaşyga mejbur eden ýaly.
Mel maňa agyryly baplary ara alyp maslahatlaşmak islemeýändigini aýtdy.“Trump guramasy bilen geçmişimi ara alyp maslahatlaşmak islämok.Gatnaşyklarymyň netijelerinden halas boldum, yzymda galdym we durmuşymy dowam etdirdim.Köpçüligiň dildüwşügine we işewürlik amallarynyň aç-açan açmak isleýän islendik mowzugyňyzy ýazyp biljekdigiňize ynanýaryn "-diýdi.
Bronksly telekeçi Karlos Peres Don Jr-iň ygrarlylygy we başda joşgunlylygy bilen deň derejede täsir galdyrdy.Perez, Tunisiň “Tactic Homes” kompaniýasynyň hyzmatdaşy bilen Eastakyn Gündogara ibermegi meýilleşdirýän takmynan 900 million dollarlyk 36 000 “Titan Atlas” ýaşaýyş jaý toplumyny satyn almak barada ylalaşanda, sosial telekeçi bolmak umydyndady.“Don Jr. meni Adamdan tanaýardy;Men Waşington Heightsde ulalýan Dominik çagadym.Emma gyzyklanma bildirdi.Bu köp zady aňladýardy "-diýdi.Bir nukdaýnazardan seredeniňde, şertnama islenýär, sebäbi “Tactic Homes” -iň bu enjamlary satyn almak üçin serişdesi ýok.Perez, Trump Jr.
Tactic Homes, Titan Atlasa üç toplum üçin takmynan 115,000 dollar töledi;kompaniýa, “Arap bahary” protestlerinden soň gowy PR gözlemek üçin, döwlet gaznalaryndan serişde alyp, jaý gurmagy we olary nusga hökmünde ulanmagy meýilleşdirýär.Emma konteýner gelende, Peresiň fransuz-tunis hyzmatdaşy Blekbern we Don Jr-a hat ýazyp, konteýneriň “zibilden” doludygyny aýdyp, başga bir e-poçta arkaly “penjireler, gapylar, şkaflar, suw geçiriji ýok, ýok elektrik togy. ”, kabel ýok, enjam ýok. ”Pereziň jaňyndan we Trump diňine baryp görenden soňam, alan hatlarymda Trump Jr.Aslynda, Tunisden iberilmegi ýük daşamakda kynçylyk çeken köp ýagdaýlaryň biri boldy.
Iş meýilnamasyndaky TAM Toolkit-e serediň.Kompaniýa dünýäde elýeterli ýaşaýyş jaýlaryny rewolýusiýa etmegi wada berdi, ýöne karzy we tölenmedik salgytlary galdyrdy.Surat: “Titan Atlas Manufacturing” -dan iş meýilnamasy
Trump diňinde Junior bilen soňky gezek duşuşan Perez henizem haýsydyr bir puluň yzyna gaýtarylmagyna umyt baglaýar."Bu adama hormatym köp" -diýdi."Don, pulumyzy yzyna gaýtarmazlygyň däli bolandygyny özi görer öýdüpdim."Insteadöne munuň ýerine Trump Jr. hiç haçan ýatdan çykarmajakdygyny aýtdy.Perez: "Don:" Diňle, Karlos, kakamy tanaýarsyň "-diýdi."Kakam bu meseläni çözen bolsa, ýigitler sizi suda bererdi".Munuň nämäni aňladýandygyny bilýärin - kakasy bolan bolsa, yzyna gaýtarmak haýyşyny kabul edip bilmezdi ".
Bankyň ýerine ýetiriji müdiri Phillips Li, “Titan Atlas Manufacturing” -yň maýadarlary çekmek tagallalaryna bilkastlaýyn gatnaşdy.Nýu-Yorkorkly Li ozal Wall Streetde SocGen ady bilen tanalýan “Société Générale” -da eksport maliýe bölümini dolandyrýardy.Onuň hünäri, federal hökümetiň eksport-import banky EXIM arkaly maliýe amallaryny guramak.
Li, “Titan Atlas” kärdeşiniň oňa Titan Atlasyň Nigeriýanyň hökümet bergisinde ýüzlerçe million dollar bardygyny aýtdy.“SocGen” -de Li 2011-nji ýylyň sentýabr aýynda Nigeriýanyň ýaşaýyş jaý ministrine öz bankynyň Titan Atlasdan ýaşaýyş jaýlaryny satyn almak üçin Federal ýaşaýyş we ýer ministrliginden 298 million dollar karz bermek baradaky teklibi barada hat ýazdy.Ol hiç haçan jogap bermedi.Li, dünýäniň ýokary derejeli hökümet işgärlerine Titan önümlerine, şol sanda Zambiýanyň prezidentine-de gyzyklanýandygyny bilýän hatlaryny ýazandygyny aýtdy.
Li hatyna hiç bir dünýä lideri ýa-da hökümet jogap bermedi.Bank işgärleri şübheli boldular.Şonuň üçin Li Günorta Karolina gitmek kararyna geldi, Trump Jr.Li: "Hakyky bir kompaniýanyň we ol ýerde bir zadyň bardygyna göz ýetirmek isledim" -diýdi.Syýahat oňa umytly däl ýalydy."Bu gaty kiçi göwrümde" -diýdi.“Bu gaty gowy gurulmadyk skelet operasiýasydy.Olarda boş ýer köpdi "-diýdi.
Li kompaniýanyň dowam edýän şertnama diýilýän zady ara alyp maslahatlaşandygyny ýatlaýar.Hususan-da, bir şertnamada: “Men:" Bu şertnama näçeräk? "Diýip soradym.[“Titan Atlas” partnýory] “20,000 birlik bolar” -diýdi."Men:" Bu näme? "Diýdim.Kalkulýator çykardym-da: “Bu milliard dollar.Bagyşlaň, beýle bolmaz.Siňip bolýan assortiment.Material - 500 birlik.Netijede, Li-iň pikiriçe, Titan Atlas bilen gatnaşygy kesildi, hiç haçan uly taslamalary tamamlamady.
“Atlas Titan” -da başga meseleler bar.2011-nji ýylda kärhana zawodlara işçiler iberýän “Alternative Staff” atly wagtlaýyn iş gullugy tarapyndan kazyýet işi açyldy.Şol ýyl “Titan Atlas” -a goşulan Jeremi Blekberniň kakasy Kimble Blekbern tarapyndan gol çekilen şertnamada “Alternative Staffing” kompaniýany dürli işgärler bilen üpjün etmäge razy boldy.Titan Atlas ilkinji dört hasap-fakturany doly töledi we bäşinji hasap-fakturany bölekleýin töledi.Emma şondan soň, Trump maşgalasynyň kiçi telekeçiler we “unudylan amerikalylar” bilen raýdaşlygy öňe sürülýändigine garamazdan, kazyýet işi boýunça indiki 26 hepde üçin hiç hili töleg tölemedi.
Alternatiw işgärleriň eýesi Ian Kapellini maňa kompaniýanyň töleg wadasyny hödürleýändigini aýtdy.Soňra, Titan Atlas kazyýet resminamalarynda käbir işgärleriniň jenaýat ýazgylarynyň bardygy sebäpli tölemändigini aýtdy.Geň ýeri, şertnama gol çeken “Titan Atlas” -yň işgäri Kimble Blekberniň hem jenaýat taryhy bar.2003-nji ýylda 36 kezzaplykda günäkärdi we 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi.Sewier etrabynyň prokurory Don Braun şol wagt bu işiň, şübhesiz, ahuta ştatynyň döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylan iň uly galplykdygyny aýtdy.(Aýyplamalar Blekberniň 2012-nji ýyldaky jenaýat ýazgylaryndan aýryldy.)
Galyberse-de, “Täze respublika we görnüş derňewleri” tarapyndan alnan hatlar, Trump Jr.-nyň alternatiw işgärlerden 12 göterim töleg alyp bilendigini görkezýär.2013-nji ýylda Trump Jr. egindeşlerine hat ýazyp, “bize garşy 65,000 dollarlyk kazyýet işini üç aýda 7500 dollar töläp biljekdigini” öwdi.
Don Jr., şereketiň “bazardaky iň täsirli sertifikatly ýel turbinasydygyny” aýdýan TAM ýel turbinasy önümi tanatmaga kömek etdi.
Alnan iş teklibimde, Donald Trump Jr.
Çepden: Donald Trump Jr. tarapyndan potensial maýadarlara iberen suratynda Trump Soho-nyň üçeginde Jeremi Blekbern Sagda: kompaniýasy tarapyndan satyljak şowsuz ýel turbinasy.SURAT: TITAN ATLAS ÖNÜMLER BIZNES meýilnamasyndan
TAM ýaşaýyş jaý toplumyny satyn alan az sanly alyjylardan biri, 2011-nji ýylda Gaitä geleninden birnäçe gün soň, başga bir ýel turbinaly gutynyň, müňlerçe dollarlyk nagt pul bilen bile çykandygyny aýtdy.elementler.Alyjy -an-Klod Assali maňa önümi hiç wagt sargyt etmeýändigi sebäpli aljyrandygyny aýtdy.2010öne 2010-njy ýylda Gaitide bolan weýrançylykly ýer titremesinden soň ýygy-ýygydan elektrik togunyň kesilmegine kömek eder diýip hasaplaýar. Kiçi Gaitili telekeçä milliarder Donald Trumpyň ogly tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän kompaniýada satuw wekili bolup biljekdigi wada berlensoň, Assali karar berdi tölemek.Assöne turbinanyň peýdasyzdygyny subut etdi, Assali muny gurulmadyk we ýitirilen bir bölek hökmünde häsiýetlendirdi.
Gaitide Donald Trump Jr.-de işlemek üçin pes derejeli mümkinçilik hiç wagt gelmedi.2012-nji ýyla çenli “Titan Atlas Manufacturing” kazyýet işinde we karzda galdy we işinden çykdy.
Port-au-Prensden çykýan telefon liniýasy barada Asali bilen gürleşenimde, ol ýitginiň agyrysyndan henizem tolgunýardy.Ol Donald Trump Jr.-a ýa-da kakasynyň gahary gelmeýändigini, ýöne Donald Jr-a puluň yzyna gaýtarylmagyny islemelidigini aýtmagymy isledi.
Şeýle hem “Titan Atlas Manufacturing”, Demirgazyk Çarleston şäherine bäş sany TAM ýel turbinasyny satyp, Obama döwründäki federal höweslendiriş bukjasyndan peýdalandy.Birnäçe wagtlap şäher häkimliginiň üçegine oturdyldy.“Titan Atlas” şäheri ýylda 50 öýi elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin ýylda 50 000 kilowat elektrik energiýasy bilen üpjün etjekdigini aýtdy.Kompaniýanyň şäheriň federal grantlar dolandyryjysyna ýazan hatynda “Bu turbina patentlenen we dizaýn ýa-da öndürijilik taýdan başga turbinalary deňeşdirip bolmaýar.Bu programma üçin başga belli bäsdeşler ýa-da bäsdeş önümler ýok. ”programma we ulanmak.bu önüm üçin ýeke-täk çeşme bolup durýar. "Bu teklibe we federal maliýeleşdirmä gol çeken Demirgazyk Çarlston şäheriniň häkimi Kit Summi Harby-deňiz hassahanasy bilen şertnamany dowam etdirer.Şol wagt Sammi "Charleston Post" we "Courier" -e ýel turbinasy taslamasyny mahabatlandyryp, "Bu biziň girizjek bolýan iň täze tehnologiýamyzyň bir bölegi" -diýdi.
Theöne turbina hiç haçan göze görnüp duran güýç öndürmedi we gurlandan birnäçe ýyl soň şäheriň hasabyna 2014-nji ýylda paýhasly çykaryldy.Summiniň kömekçisi Julie Elmore geňeş işgärlerine näme bolandygyny we metbugat jaň etse näme diýmelidigini aýtdy.Ol işgärleriň "garawul däldigine" göz ýetirmek isleýändigini ýazdy we şäheriň "olara has köp pul atmak islemeýändigini, sebäbi olaryň görkezijilerini ölçemek üçin hakyky ýolumyzyň ýokdugyny" aýtdy.
Windel energiýasy boýunça hünärmen Pol Gipe maňa TAM turbinalarynyň zordan işleýändigine geň däl, olaryň dizaýnyny pseudoscience-den has erbet diýip atlandyrdy."Windtronics" -iň asyl dizaýny, ýylyň dowamynda 100 wattlyk lampany işledip bilmedi "-diýdi.
"Windtronics" -iň asyl dizaýnynda ýylyň dowamynda 100 wattlyk lampa işlemekde kynçylyk çekildi. "
2018-nji ýylda meniň bilen geçirilen söhbetdeşlikde Blekbern, turbinalaryň wada berlişi ýaly işlemeýändigi barada sorag bermegiň ýerine, Don Jr bilen jogapkärçiliksizdigini, aslynda Titan Atlasyň başga bir önümi rebrend edendigini aýtdy.Blekbern: "Forderli“ Ford Motor Company ”“ Ford ”öndürmän, olary satýan ýaly” -diýdi.“Size öz güýjüňizi üpjün edýän wertikal integrirlenen ulgamlar toplumymyzyň bir bölegi bolan ýel turbinalaryny satýarys.Şonuň üçin turbina satýarys, ýöne turbina gurmaýarys "-diýdi.haçan-da kompaniýa “Charleston Post and Courier” -e “Titan” -yň Demirgazyk Çarleston zawodynda 100-e golaý turbinaly önümçilik işini döredjekdigini aýtdy.Mundan başga-da, “Titan Atlas” inwestorynyň tanyşdyryş dabarasynda kompaniýanyň Meksika şäherinde ýel turbinalaryny goldamak we öndürmek üçin “120,000 inedördül metr, 3 önümçilik liniýasy bilen giňeltmegi meýilleşdirýändigi aýdylýar.
2011-nji ýylyň iýun aýynda TAM Energy kompaniýasynyň wise-prezidenti Robert Torresiň pajygaly öldürilmeginden bäri, Kimble Blackburn galplyk taryhyna garamazdan Titan Atlasda möhüm şahsyýet boldy.Blackaşuly Blekbern, Torresiň ýel turbinalarynyň satuwyny tamamlandan we alternatiw işgärler bilen şertnama baglaşandan soň şäheriň Titan Atlas bilen aragatnaşyk saklamak ýaly köp jogapkärçiligini öz üstüne aldy.
Atlantanyň golaýyndaky “Red Robin” burger birleşiginde Torresiň ogly Skott kakasy bilen işi bilen baglanyşykly tekst habarlaryny öz içine alýan üzüm iPhone-y bilen paýlaşdy.Torres Jr., Don Jr-iň özüni 2010-njy ýylyň ahyrynda TAM Energy kompaniýasynyň VP-si diýip tassyklanda, kakasynyň birnäçe ýyl harby gullukda bolandygyny we hasabyny tassyklaýan SMS habarynyň bardygyny aýtdy.
2018-nji ýylda boş Titan Atlas ammarynda Jeremi Blekbern bilen söhbetdeşlik geçirenimde, Torresiň ölenini ýada saldy.Blekbern: "Men onuň bilen irden 5:30 töweregi telefonda gürleşdim, ol irden sagat 7-de duşuşygymyza gatnaşmady, şonuň üçin men irden 8: 30-da öýüne bardym, olaram kowup çykardylar" -diýdi.Skott Torres maňa Blekberniň Demirgazyk Çarlestonda görkezilende Torres üçin ýadygärlik dabarasynyň geçirilendigini aýtdy.Ol Blekberniň kakasynyň işdäki kynçylyklardan, belki-de Hytaý bilen köp işleşmekden nägile bolup biljekdigini aýtdy.
Hytaý bilen baglaşylan şertnamanyň nämedigi takyk däl bolsa-da, biziň gözlegimiz ýüzlerçe million dollarlyk iki şertnamany kesgitledi.Iň uly şertnama 2010-njy ýylda Meksikanyň KAFE kompaniýasy bilen baglaşyldy.
KAFE bilen baglaşylan şertnama, TAM-yň Meksika hökümeti üçin “harby ýaşaýyş jaýy” gurmak üçin ulanjak 43,614 TAM toplumyny üpjün etjekdigini we şertnamanyň umumy bahasynyň 500 million dollardan geçjekdigini görkezýär.Blekberniň Meksikadaky hasabatyna we çeşmelerine görä, Trump Jr.
KAFE-ni gözlänimde, kompaniýanyň şeýle kiçidigini, ofisiniň Meksika şäherindäki mebel dükanynyň üstünde durandygyny gördüm.Kompaniýa barada bir zat bilýän adamy tapmak kyn, ýöne adynyň tutulmazlygyny haýyş eden, ýöne Titan Atlas Manufacturing bilen geň şertnama barada käbir maglumatlary beren öňki işgäri, administratory yzarladym.Hawa, başlygy Serjio Flores Titan Atlas bilen köp gezek söhbetdeş boldy, ýöne bilşine görä TAM esbaplaryny hiç wagt Meksika ibermediler.
Meksikada “Titan Atlas” toplumlaryny ulanyp haýsydyr bir jaýyň gurlandygyna hiç hili subutnama tapmadyk.Donald Trump Jr. CNN-iň aklawçysy arkaly iberen şertnamasy baradaky soraglara jogap bermedi.Karlos Perez ýaly potensial maýadarlar we müşderiler bu barada we kompaniýanyň durmuşa ukyplylygynyň subutnamasy hökmünde beýleki möhüm şertnamalar barada özlerine habar berilendigini aýtdy.Nýu-Yorkorkuň hukuk firmasy Süleýman Blum Heýman şertnamany taýýarlady we Titan Atlas üçin beýleki işleri tamamlady.Firma Blekberniň beren görkezmesinde Titan Atlasa “kanuny geňeşçi” hökmünde häsiýetlendirildi.Blacköne Blekberniň 2013-nji ýyldaky bankrot resminamasyna we kompaniýa ýakyn bir çeşmä görä, Titan Atlasda işlemek üçin kompaniýalar hiç haçan 310,759 dollar tölemediler.Çeşmeler maňa Don Jr-yň hut özüniň gatnaşandygyny aýtdy we firmanyň Don Jr we Blackburn tarapyndan "geň galandygyny" aýtdy we firmanyň hukuk firmasyna ýalan sözländigini we "taslama gutarandan soň" tölejekdigini aýtdy.
Süleýman Blum Heýman, “Titan Atlas Manufacturing” tarapyndan tölenmedik ýeke-täk hukuk firmasy däldi.Filadelfiýada ýerleşýän Mendelsohn we Druker, patent jedellerinde bu kompaniýa wekilçilik edýän hukuk firmasy, Titan Atlasa tölenmedik tölegleri we göterimleri goşmak bilen 400,000 ABŞ dollaryndan gowrak karar berdi.Birnäçe çeşme maňa “Titan Atlas” -yň diňe 100,000 dollar töländigini, galan böleginiň entek tölenmändigini aýdýar.ABŞ-nyň etrap sudýasy Maýkl Bailson 2013-nji ýylda "Bu işiň ýazgysy yza süýşürmegiň taryhyny görkezýär" -diýdi.Soňky 24 aýyň dowamynda dört hukuk firmasy Titan-a alnan kanuny wekilçilik üçin birnäçe gezek tölemänligi sebäpli Titan-a wekilçilik etmekden ýüz öwürmeli boldy. "
“Titan” alty sanly kanuny tölegden ýüz öwürse-de, Don Jr bergilerden peýdalanyp biler.TNR, Don Jr.2011-nji ýylda salgyt deklarasiýalary Don Jr-iň ýitgileriniň 1,080,373 dollardygyny görkezdi.2012-nji ýylda 439,119 dollar ýitirdi.
Yzyna gaýdyp gelmek Don Jr üçin öňki prezidentiň uly oglunyň hiç haçan tölenmedik bergileriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny, soň bolsa bu bergileriň öwezini dolmak talap edýändigini ýaňzytdy.Has düşnükli bolmagy üçin, salgyt deklarasiýasyndaky çykdajylaryň tölenmändigini ýa-da ýokdugyny bilemzok.Trump Jr. tölenmedik çykdajylary aýyrýarmy diýip soradyk, ýöne jogap tapmadyk.
Aýyryşlar "Nýu-Yorkork Taýms" gazetiniň prezident Trump-nyň salgytlary baradaky ýarym makalasynda Trump Sr.
IRS-iň habaryna görä, Trump Jr.-nyň Titan Atlas salgyt deklarasiýasynda 2011-nji ýylda 431,603 dollar we 2012-nji ýylda 492,283 dollar “hünär çykdajylary” diýlip atlandyryldy.Iki ýyllyk aýyrmalar hasabat çykdajylarynyň 923,000 ABŞ dollaryndan gowrak boldy.


Iş wagty: Fewral-16-2023